Правилник

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ MENADABULGARIA.COM

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правила, определящи как да се използва уебсайта www.menadabulgaria.com .
2. Администраторът на уебсайта www.menadabulgaria.com е Балкански инвестиционен център “Менада” Król-Krajewska, Krajewski Sp.J., със седалище на адрес ул. Osiedle Piastowskie 6A / 4, 62-200 Gniezno с NIP 584-260-87-04, Regon 220387454, оперира в България под името Балкански инвестиционен център "Менада" Крул-Крайевска с ул. .к Слънчев Бряг, сгр. "Глобус" 1, ет.5, ап.2, БУЛСТАТ 177049032 наречен съкратено МЕНАДА.
3. Офис за обслужване на клиенти:
а) в Полша е на следния адрес: ул. Гарбари 5/5, Познан 61-866;
б) в България: Комплекс Персани, Апартаменти Менада, офис на партер, Слънчев Бряг 8240.
4. Правилата, определящи правата и задълженията на Потребителите на уебсайта, както лицата, извършващи резервацията, регистрацията в уебсайта, така и други дейности на уебсайта.
5. Правилата са разработени въз основа на приложимото право, и по-специално:
а) Законът от 10 май 2018 г. за защита на личните данни (Журнал на законите 2018, точка 1000);
б) Законът за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (Журнал на законите от 2014 г., точка 827);
в) Законът от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Журнал на законите от 2002 г., № 144, точка 1204);
г) Актът от 23 април 1964 г., Гражданският кодекс (Журнал на законите от 1964 г. № 16, т. 93, изменен).
6. Използването на Уебсайта означава приемане на Правилата и потвърждение, че Потребителят е прочел условията, разбира ги и се задължава да ги спазва. Приемането на Правилата е равносилно на съгласие за сключване на споразумение с Администратора за предоставяне на електронни услуги - в съответствие със Закона за предоставяне на електронни услуги.

II. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Уебсайтът www.menadabulgaria.com е собственост на Администратора, той има право да прави промени в него, да добавя, променя и изтрива съдържание, а всички колекции на Уебсайта, неговото име, функциониране и данни са защитени от закона. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или записването на всякакви носители без предварително писмено съгласие на Администратора е забранено, освен както е описано по-долу. Потребителите на уебсайтове имат право да виждат публикуваните страници и да ги записват на твърдия диск на компютъра под формата на временни файлове. В допълнение, потребителят има право да отпечатва избрани страници за лично ползване. Правото на използване на целия сайт е ограничено до частна и нетърговска употреба. Използването на материали, означени като „преса“, е позволено при условие, че се посочва източника на информация.
2. Уебсайтът се предоставя от Администратора в състоянието, в което Потребителят го получава от хостинг сървъра. Администраторът не дава гаранции по отношение на достъпността на уебсайта. Наличността може да бъде ограничена или прекратена по всяко време, без да се уведомява потребителят.
3. Уебсайтът е за лична и нетърговска употреба. Той не може да се използва по друг начин, освен за лични и нетърговски цели. Забранява се използването на всякакви автоматизирани системи или софтуер за събиране на данни от този сайт за търговски цели (т. нар. " screen scraping"), както и за предоставяне или управление на връзки към този сайт без предварително писмено съгласие на неговия собственик.
4. Информацията, данните и материалите, предоставени на уебсайта, са защитени от авторско право, права върху база данни или други права на интелектуална собственост.
5. Администраторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия, включително да предприеме правни действия, без да уведомява потребителя за този факт в случай на неправомерно използване на този уебсайт. Администраторът полага всички усилия да гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки и недостатъци, въпреки това Администраторът не гарантира, че очевидни грешки, недостатъци или грешки в уебсайта не се появяват. Очевидните грешки и пропуски не могат да бъдат основа за претенции.
6. Администраторът си запазва правото да променя съдържанието на сайта по всяко време, като деактивира досега достъпните страници и включва нови страници. Администраторът не поема никаква отговорност за събития, настъпили по време на сърфиране в подстраниците на Уебсайта. Дадена оферта е налична само когато може да бъде резервирана чрез уебсайта www.menadabulgaria.com към момента на подаването й на тази страница.
7. За да се подобри функционалността на уебсайта www.menadabulgaria.com, има вероятност да се поставят хиперлинк препратки към онлайн ресурси на трети страни. В този случай Потребителят трябва да чете правните ограничения, приложими за тези ресурси.

III. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ПРАВИЛАТА
1. Администратор - субектът, посочен в глава I., точка 2 от Правилника.
2. Форма за контакт - електронен път за връзка с Администратора, за да направите резервация.
3. Парола - уникална комбинация от знаци, зададена от Потребителя за влизане в клиентската зона на уебсайта.
4. Акаунт в клиентската зона - индивидуален акаунт, достъпен за регистрирани и влезли в Клиентската зона за Потребителите.
5. Вход - имейл адрес на потребителя, предоставен по време на регистрация в уебсайта.
6. Правила - условията за използване на уебсайта menadabulgaria.pl и предоставянето на услуги от Администратора.
7. Регистрация - действие, извършено от Потребителя, състоящо се в създаването на индивидуален акаунт в Клиентската зона на Уебсайта.
8. Резервация - представяне на резервация за апартамента, достъпна на уебсайта на Администратора. Резервацията е равносилна на четене и приемане на Правилника за предаване, използване и приемане на апартамента, както и Политиката за поверителност.
9. Уебсайт - интернет страница и всички свързани подстраници, разположени на www.menadabulgaria.com, също и на други интернет адреси, които под управление на Администратора, са собственост на Администратора.
10. Продавач - Администраторът на уебсайта, който реализира Услугата за Клиента.
11. Зона на клиентите - услуга, предоставена като част от уебсайта www.menadabulgaria.com, достъпна за регистрирани Потребители, позволяваща директен достъп до информация (включително резервации, направени от Потребителя) и управление на услугата.
12. Договор - споразумение за резервация на апартамент, сключено между Потребителя и MENADA чрез Уебсайта в електронен вид при условията, определени в настоящите Правила.
13. Потребител - лице, използващо Уебсайта - физическо лице, което има пълна правоспособност; юридическо лице или организационна единица без правосубектност, с права на нормативни актове, предоставени от закона, използвайки уебсайта. Потребителят на уебсайта може да бъде и лице, което няма пълна правоспособност, със съгласието на законния настойник.
14. Апартамент - една или няколко стаи, наемани от Собственика, представляващи негов отделен имот в България, предназначени за краткосрочен престой на хора, разделени с постоянни стени в сградата, използвани за целите на Собственика и Потребителя.
15. Собственик - физическо или юридическо лице, което има право на недвижимо имущество в България, потвърдено със съответните документи.

IV. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА УСЛУГИТЕ
1. Уебсайтът предлага на Потребителите достъп до Услугите и възможността да използват съдържанието на Уебсайта, в съответствие с Правилата и допълнителните условия, публикувани от Администратора.
2. Уебсайтът предоставя Услуги, позволяващи да се правят резервации и сключване на Договор.
3. Като се направи резервация, Потребителят потвърждава, че е чел Правилника за предаване, използване и приемане на апартамента, както и Политиката за поверителност. Администраторът не носи отговорност за последствията от предоставянето на невярна или непълна информация.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА
1. Всеки Потребител може безплатно да прекрати използването на електронни услуги, предоставяни от Администратора.
2. Администраторът осигурява работата на информационната система, която използва по такъв начин, че да предотврати неправомерен достъп до съдържанието на уебсайта, състоящо се от електронни услуги, по-специално с помощта на криптографски техники.
3. Администраторът осигурява недвусмислено идентифициране на страниците с електронни услуги.
4. Използването на електронни услуги може да включва рискове. За да премахне или сведе до минимум такава заплаха, Потребителят е длъжен да предприеме такива подходящи мерки, така че да са достатъчно ефективни, за да защитят устройството, използвано за достъп до уебсайта на Администратора.
5. Информацията, касаеща функциите и предназначението на софтуера или данните, които не принадлежат към софтуера на електронни услуги, въведени в използваната от Потребителя система, е включена в Политиката за поверителност.
6. За да може Потребителят да използва уебсайта на администратора, той трябва да отговаря на следните технически изисквания. Те са необходими за установяване на сътрудничество със системата на Администратора:
а) Интернет връзка;
б) наличие на устройство, което ви позволява да използвате Интернет връзка;
в) наличие на уеб браузър, който ще позволи демонстрация на уебсайтове и достъп до уебсайта на Администратора, с поддръжка на SSL и JavaScript криптирани връзки;
г) валиден имейл адрес.
7. Администраторът посочва, че си запазва правото да се намесва в техническата структура на Клиентската зона, за да открива нередности или проблеми във функционирането на Уебсайта.

VI. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
1. За да направи резервация, Потребителят предоставя данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон, улица, домашен номер, пощенски код, град, държава.
2. За да направи резервация на апартамент, Потребителят потвърждава, че се е запознал със следното:
а) Правилника за предаване, използване и приемане на апартамента;
б) Политика за поверителност, Задължение за информация относно обработката на лични данни;
в) Образец на договора;
г) правилата за използване на уебсайта www.menadabulgaria.com;
д) цената, посочена в обобщението на неговата резервация на уебсайта, включително цената на апартамента, туристическа такса, стойност на предплащане;
е) какво включва цената на резервацията;
ж) Правилата за престой ( настаняване, напускане, депозит за апартамента);
з) Правилата за анулиране на резервация, които зависят от избраната от Потребителя оферта;
и) място за вземане на ключовете;
й) избор на начина за плащане.
3. След приключване на резервацията, Потребителят получава потвърждение за резервацията на предоставения от него активен имейл адрес.
4. За проверка на резервацията, която е направил Потребителя,в потвърждението, се посочва контакт за индивидуална връзка, която Потребителят може да използва, за да провери своята резервация, условията и договора.
5. Сключването на договора за резервация с Потребителя на уебсайта се извършва в електронен вид.
6. С плащането Потребителят приема условията на Договора. Менада ще потвърди на Потребителя сключването на договора.
7. След извършването на резервацията, Администраторът предоставя договор, който е наличен в Клиентската зона или в имейл, предоставения от Потребителя имейл адрес.
8. Условията и начините за плащане са достъпни след извършване на резервацията в Клиентската зона и електронни съобщения от Администратора на уебсайта.
9. Всички цени на уебсайта са брутни цени и включват ДДС.
10. Договорът се изпълнява в съответствие с Правилника за предаване, използване и приемане на апартамента и други разпоредби, съдържащи се в настоящите правила и документи, приложени към резервацията.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Прекратяването на сключения договор се извършва в съответствие с условията за резервация, посочени в Правилника за предаване, използване и приемане на апартамента.

VIII. ПЛАЩАНИЯ
1. Плащанията на www.menadabulgaria.com се поддържат от Six Payments Полша и Przelewy24.
2. Високата сигурност за транзакциите с карти се осигурява от използването на професионални програми за извършване на транзакции - 3D Secure (Проверено от VISA и MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). Системата гарантира безопасност, при което номерата на разплащателните карти никога не достигат до онлайн магазина и, което също е толкова важно, те не се съхраняват никъде. Клиентът е сигурен, че номерът на неговата карта е известен само на него и на банката му. Транзакциите се извършват чрез използване на SSL VE.

IX. СЕРТИФИКАТИ И БЕЗОПАСНОСТ
1. SSL сертификатът гарантира защитата на уебсайтовете и поверителността на данните, предавани по електронен път. Използваният алгоритъм с дължина на ключа за криптиране от 128 бита понастоящем е най-сигурният и най-популярен от използваните при обща употреба, за това не е възможно изтичането на информация, предавана чрез защитен уебсайт.
2. Сертифициращият орган е Thawte.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТА

Основни определения на понятията в Правилника:
Апартамент - една или няколко стаи, които са недвижими имоти в България отделени с постоянни стени в сграда, давани под наем от Собственика за краткосрочно пребиваване и използвано за нуждите на Посетителите и/или Гостите на Собственика.
Посетители - физическо или юридическо лице, което ползва възможността да пребивава в Апартамента на Собственика.
Собственик - физическо или юридическо лице, което има право на собственост на недвижим имот, намиращ се в България, потвърдено с необходимите документи.
Менада – фирма, която помага на Собственика в сферата на организирането на даването под наем и поддръжката на Апартамента в България.
Гост на Собственика - физическо или юридическо лице,което използва възможността да пребивава в Апартамента на Собственика, изпратено от Собственика.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТА ОТ ПОСЕТИТЕЛИ
1. Менада се грижи за Апартамента от името на Собственика.
2. Транспорт, организация на свободното времето, изхранване, застраховки - Посетителите и Гостите организират самостоятелно.
3. Резервацията на Апартамента може да бъде извършена лично в офиса на Менада, през Интернет или с помощта на Партньорите на Менада.
4. Плащането на апартамента се извършва при условията, посочени в договора за резервация на апартамент и/или в потвърждението на резервацията/ваучера.
5. В случай на отказ от престоя в апартамента, ако резервационната такса е платена, тя е невъзвръщаема. Ако Посетителят/Гостът не уведоми МЕНАДА за анулиране на резервацията в рамките на срока, посочен в условията за резервацията, тогава се изисква цялата стойност на резервацията.
6. Фактурите се издават на лицето, което прави резервацията. Желанието за промяна на данните може да бъде докладвано най-късно в деня на пристигане.
7. Ако поради причини, независещи от Менада, Посетителите пристигнат по-късно или напуснат по-рано Апартамента – не се изплащат никакви сума за съкратен престой в Апартамента.
8. В случай, че Посетителите/Гостите искат да удължат престоя си в апартамента трябва да се свържат с офиса на Менада.
9. В случай на потвърдена промяна на възможността за извършване на резервация в даден апартамент, по-специално датата, броя на хората, Менада таксува за обслужване. Таксата е посочена в условията за резервация, а ако няма посочена такса, тя е на стойност 20 EUR.
10. РАБОТНО ВРЕМЕ: Офисът на Менада в България и в Полша работи от 11.00 до 22.00 часа (българско време).
11. СПЕШЕН ТЕЛЕФОН: 00 359 897 400 820.
12. Контакт с Посетителя/Госта или Собственика след работното време на офиса може да бъде извършен само с sms на аварийния номер.
13. Апартаментът е на разположение на Посетителя/Госта в деня на пристигане от 15:00 (българско време) и в деня на заминаване на Посетителя най-късно до 11:00 (българско време).
14. Апартаментът се предоставя на разположение на Посетителя за срока на престой, посочен в бланката за резервация/ваучера или за времето, договорено между Госта и Собственика. Апартаментите, в зависимост от вида и местоположението, са обзаведени в диапазона, посочен в процеса на резервация, по-специално могат да бъдат: двойно/единично легло с матрак, сгъваем фотьойл, кухненска маса, столове, кухненски шкафове. В допълнение, апартаментът има готово спално бельо, възглавници, завивки, чаршафи, калъфки за възглавници и хавлиени кърпи (средни и големи).
15. В апартамента има и оборудване, посочено в процеса на резервацията, по-специално може да бъде: печка/котлон, хладилник, кухненски принадлежности (чаши, прибори за хранене: лъжици, ножове, вилици, тенджери, тиган, чинии, купички за супа, дъска за рязане), кофа за боклук, сушилник за дрехи, телевизор.
16. ИЗДАВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ: Ключовете (и/или картите за достъп) от Апартамента се дават на Посетителя/Госта от упълномощен служител на фирма Менада в офиса на фирмата, на уговорени други местата, или в самите комплекси, в зависимост от местоположението на апартамента и уговорените условия на резервацията. Ключовете (и/или картите за достъп) от Апартамента могат да бъдат получени най-рано в денят на пристигане от 15.00 часа (българско време) до 22:00 часа. Точното време за напускане ще бъде определено в момента на настаняването. Напускането е от 7:00 до 11:00 часа (българско време).
17. След изтичане на този срок, ключовете могат да бъдат издадени срещу допълнителна такса, посочена в условията на резервацията или без заплащане на следващия ден от 9.00 часа.
18. Предаване на ключовете (и/или картите за достъп) на Посетителя става само след представяне на Формуляра за Резервация/Ваучер, издаден от съдействащите агенции, Интернет портали, Менада или писмена (чрез електронна поща) информация от Собственика за пристигането на негов Гост и след заплащане за престоя.
19. При получаване на ключовете Посетителят заплаща депозит в размер, посочен в условията на резервацията, но не по-малко от 50 евро за покриване на щети в апартамента. Депозитът се връща в деня на напускането от апартамента, когато Посетителят/Гостът предаде ключовете, освен ако не са нанесени щети на апартамента. Не се отнася за Посетителите на апартаментите в Царево, където апартаментът се проверява от почистващия екип в даден комплекс и той предава информация на фирма Менада чрез контакт по телефона. Менада може да поиска плащане на депозит преди пристигането и да върне депозита след напускането на Посетителя/Госта.
20. След получаването на ключовете (и/или картите за достъп) Посетителят проверява състоянието на помещенията и тяхното оборудване. В случай на сериозни нередности или дефекти, трябва да бъде незабавно уведомен (в деня на пристигането) офисът на Менада - чрез SMS на спешния номер, посочен по горе.
21. ПРЕДАВАНЕ НА КЛЮЧОВЕТЕ: Напускането на апартамента и предаването на ключовете (и/или картата за достъп) се извършва не по-късно от 11.00 часа (българско време) в деня на заминаването. Посетителите, Гостите, Собственикът очакват в апартамента служител от Менада, на когото предават апартамента и ключовете, освен ако в условията за резервацията или в деня на пристигането не е посочено нещо друго.
22. Служителите на Менада проверяват състоянието на апартаментите, разположени в близост до Слънчев бряг, Ахелой, Св. Влас, Елените, Несебър, Равда, Созопол заедно с Посетителя/Госта в момента на вземане на ключовете. За апартаментите, намиращи се в други градове, проверяването на състоянието на апартамента и неговото оборудване се извършва с участието на упълномощени от МЕНАДА лица. В случай на забелязване на недостатъци или щети, които не са съобщени от Посетителя или Госта, Менада ще уведоми Посетителя/Госта и ще се свърже с него за изясняване на ситуацията и/или незабавно отстраняване на щетите.
23. Времето на заминаване всеки път трябва да се определи с Посетителите по време на издаването на ключовете, но обикновено не може да бъде по-рано от 7 часа сутринта. Възможно е напускането на апартамента преди 7 часа срещу допълнителна такса от 10 евро и след предварително уведомяване. Не се отнася за гостите в Царево.
24. Ако Посетителят не върне ключовете (и/или карти за достъп) според горните условия ще бъде взета глоба в размер от 50 евро. Посетители/Гости/Собственик подписвайки този Правилник напълно приемат и се съгласяват с информацията за тези разходи и в случай на загуба се съгласяват да платят таксата.
25. В случай на повреда в апартамента на мебели или оборудване по време на неговото ползване по време на престоя си в България на Гости/Посетители, на техните семейства/приятели, или на Собственика, този факт трябва да се съобщи в офиса на Менада в България и там да се плати цената на повредените или изгубени елемента. Има също възможност за лично купуване на части от оборудването.
26. В случай на отказ за компенсиране на щетите, причинени в Апартамента, Менада ще извика на мястото на събитието българската полиция и официално ще съобщи за съществуването на щети. Посетителите/Гостите са длъжни незабавно да съобщават за всякакви щети, причинени от тях /семействата им/приятели по време на престоя в Апартамента, съгласно с условията, изложени в другите точки на Правилника. Разходите за щетите и отстраняването им се покриват от Посетителите/Гостите.
27. Примерни пазарни цени на най-важните елементи от оборудването, които могат да бъдат повредени в EUR: - печка/котлони 110; чаршаф 15; хладилник 210; завивка 30; електрическа кана 15; калъфка за завивка 15; комплект тенджери/тигани 50; калъфка за възглавница 10; ютия (ако е в оборудването) 20; възглавница 10; дъска за гладене (ако е в оборудването) 15; голяма хавлия 15; телевизор 350; средна хавлия 10.
28. В случай на повреда или унищожаване на други елементи се взема пазарната цена на артикула. Посетителят, с подписването на настоящия Правилник, приема изцяло информацията за горепосочените разходи.
29. Рекламации от Посетителите трябва да бъдат внесени в писмена форма до офиса на Менада в Полша. Жалбата се изпраща незабавно на Собственика на имота, след като се получи от него отговор, той се предава незабавно на Посетителя. Оплаквания от страна на Гостите директно разглежда Собственикът.
30. Възстановяване и/или признаване на оплаквания могат да бъдат реализирани само в случай, че Посетителите/Гостите не получат друг апартамент за същата или по висока стойност или стандарт. Възстановяване и/или признаване на оплаквания няма да бъдат приемани, когато Посетителите/Гостите се откажат да приемат да получат друг апартамент за същата или по висока стойност или стандарт.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ
1. Броят на лицата, които могат да пребивават в Апартамента е ограничена и определена във ваучера/Формуляра на Резервацията. Посетителят не може самостоятелно да настани повече лица. Лицата, нефигуриращи в резервацията, не могат да пребивават в Апартамента от 22:00 часа до 6:00 часа.
2. Посетителите, живеещи под наем в Апартамента на Собственика, нямат право да го дават под наем на трети лица, дори когато са заплатили за периода, в който пребивават там.
3. Лицето, отговарящо за предаването на ключовете от апартамента може да не даде ключовете (и/или карти за достъп) на Посетителя ако забележи, че броят на лицата е по-голям от броят на лицата във Ваучера/Формуляра на Резервацията или не съответства на броя на Гостите, съобщени на Менада от Собственика на Апартамента
4. Менада си запазва правото да не издава ключове (и/или карти за достъп) на лица под въздействието на алкохол, наркотични средства или представляващи пряка заплаха за други хора и имущество, както и в случай на отказ за предоставяне на лични данни с цел регистриране на гости според българското право.
5. Посетителят е длъжен да се погрижи за принципите на доброто съседство, да се приспособи към приложимите правила в дадения комплекс (включително Правилника за комплекса), да поддържа апартамента в добро състояние и да използва апартамента по предназначение. В случай на съществено нарушение на този Правилник (напр. неизпълнение, неплащане на гаранционен депозит, опустошение на апартамента и неговото оборудване), публично или неприемливо поведение, което пречи на други потребители на комплекса, Менада може да прекрати резервацията на апартамента непосредствено преди датата на заминаване, без предизвестие и без възстановяване на извършеното плащане.
6. Посетителят/Гостът е длъжен да обезопаси Апартамента, което означава, че входната врата и прозорците трябва внимателно да се затварят при всяко напускане и ключовете (и/или карти за достъп) да се пазят, без достъп до тях от трети лица.
7. В случай на загубени ключове (и/или карти за достъп) Посетителят плаща неустойка в размер на 50 евро (цената на нов ключ и/или карти за достъп), стойността на услугата смяна на ключалката на вратата.
8. Към задълженията на Посетителя/Госта се включват също оставянето на измити чинии и кухненско оборудване преди заминаването си. Липсата на изпълнението на това условие води до санкция от 15 евро.
9. По-ранно напускане на Посетителя/Госта, без предаване на апартамента на служител на Менада, може да доведе до искове за щети от страните, включително на отказ за връщане на оставения депозит.
10. По време на тихите часове от 22:00 - 6:00 часа, Посетителите/Гостите, пребиваващи в Апартамента, имат задължението да се държат по начин, който не нарушава спокойствието на останалите гости и жители на комплекса. Посетителят/Гостът се задължава да спазва всички нареждания, издадени от управителя на комплекса, в който се намира.
11. Посетителят/ Гостът потвърждава, че знае, че апартаментът подлежи на защита от специализирани фирми, които в случай на нарушаване на нощната тишина или използването на апартамента в противоречие с целта имат задължението и възможността за намеса. Посетителят/Гостът признава, че е информиран за възможността за влизане в апартамента от упълномощени служители на Менада, включително в отсъствието на Посетителя/Госта, с цел инспекция, почистване и в случай на необходимост отстраняване на повреди на оборудването или инфраструктурата, която засяга Апартамента или съседните на него апартаменти, както и за предотвратяване на щети, които могат да възникнат в него.
12. Посетителите са длъжни да се съобразяват с противопожарните норми. В Апартаментите пушенето е забранено. Поради пожарна безопасност е забранено да се използват в Апартаментите нагреватели или друго електрическо оборудване, което не е включено в оборудването на Апартамента, това не включва зарядни устройства, компютърна техника или електроника.

ОТНОВОРНОСТ
13. Менада не носи отговорност:
а) при изгубване или повреда на: пари, ценни книжа, бижута, ценни предмети, принадлежащи на Посетителя/Госта;
б) при повреда или кражба на кола или друго мобилно превозно средство, което е собственост на Посетителя/Госта;
в) за неудобства свързани със строителни работи, ремонти, модернизация и довършителни работи и т.н., които може да се извършват в съседния Апартамент или някъде по-далеч;
г) за неудобства или неприятности, появили се по време на пребиваването в Апартамента/Обекта във връзка с липсата на функционалност на инфраструктурата в конкретното населено място (такива като: липса на вода, ток) или действия по поддръжка или ремонт на съоръжения;
д) при неизпълнение на договора причинено от действия или бездействие на Посетителя/Госта, от действия или бездействие на трети лица, които не са страна по договора, ако тези действия или бездействия не е било възможно да се предвидят или избегнат, също така при форсмажорни обстоятелства.
14. В случай на събития, имащи характер на стихийни бедствия или действие на непредвидени сили, Менада си запазва правото да предложи на Посетителя/Госта друг Апартамент. Това важи също и за случаите, в които не може да се гарантира личната безопасност на Посетителите/Гостите или техните имущества, по причини независещи от Менада.
15. При неудобство или неприятности, настъпили по време на престоя в Апартамента, Менада ще положи всички усилия, за да гарантира на Посетителя/Госта изпълнението на договора в избрания апартамент или в предложения друг апартамент на същия или по-висок стандарт (цена).
16. Посетителите/Гостите декларират, че са били информирани, че техните лични данни ще бъдат обработвани във връзка с прилагането на настоящия Правилник за статистически и маркетингови цели.
17. В същото време Посетителите/Гостите се съгласяват, че приемат и ще се съобразяват с ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТА и с всички условия в него, включително при прилагането на принципите на приемане и издаване на ключове (и/или карти за достъп) на Апартамента, поддържане на помещенията в добро състояние и ремонт на евентуални щети, ако възникнат такива, с подписването на съответния документ за резервация.

Този сайт използва бисквитки, за да предоставя услуги на най-високо ниво. Ако не сте съгласни да съхранявате бисквитки на вашето устройство, коригирайте настройките на браузъра си.
ОК